Senaste Sviber nyheter

Nyhetsarkivet

Nyheter

Sammanfattning Styrelsemöte #21 den 2012-09-12

Mötet hölls Arentorps Föreningshus som ett konstituerande styrelsemöte direkt efter extrastämman samma dag.

- Tomas valdes till mötets ordförande, Bo till sekreterare och Kent till justerare.
- Som styrelsens vice ordförande valdes Anders Lilja.
- Som styrelsens kassör valdes Tomas.
- Som styrelsens sekreterare valdes Bo.
- Frågan om gruppindelningen bordläggs.
- Som firmatecknare för föreningen valdes styrelsen samt två styrelsemedlemmar.

- Rätt att teckna bankkonton för föreningens räkning gavs till Anders Lilja och Tomas var för sig.

- Ca 270 medlemsavtal ska skickas ut snarast.

Publicerad: söndag 23 september 2012

Sammanfattning extrastämma den 2012-09-12

Tomas Ljungsberg, kassör, föredrog den konstnadskalkyl som styrelsen tagit fram samt svarade på frågor. Kostnadskalkylen godkändes av stämman.

Fakturering av medlemmarna för fiberdragningen

Styrelsens förslag var att dela upp faktureringen i tre delar:
1) 10.000 kr med förfallodag den 15 oktober 2012
2) 3 - 5.000 kr med förfallodag den 1 januari till den 31 mars 2013.
3) 1 - 5.000 kr vid behov.

Stämman beslutade att godkänna förslaget till fakturering med ändringen att förfallodagen för den första inbetalningen på 10.000 kr ska vara den 31 oktober 2012.

Beslut om tidpunkt för byggstart

Mötet beslutade att medlemsavtalen ska skickas ut snarast så att de kan bli påskrivna och återsända före den 30 september 2012.

Mötet delegerade sen beslutet om byggstarten till styrelsen.

Fyllnadsval till styrelsen

Jeanette Ekström avgår som ordförande. Valberedningen hade inte hittat någon kandidat till ny ordförande. Mötet beslutade att styrelsen arbetar utan formell ordförande fram till årsmötet 2013.

Gabriel Sanz avgår som suppleant i styrelsen.

Mötet beslutade att suppleanten Mark McCullogh blir ordinarie styrelseledamot och att Johan Kvillbomoch Håkan Andersson blir nya suppleanter i styrelsen.

Marie-Louise Andersson avgår som valberedningens sammankallande och ersätts med Roland Kedner.

Information/Frågestund

Diverse frågor av avhandlades där styrelsen fick tillfälle att reda ut det som pågår och det som planeras.

Publicerad: söndag 23 september 2012

Sammanfattning Styrelsemöte #20 den 2012-09-09

- Arbetet med att rita in fiberdragningen i markområdena fortsätter. 9 av 11 områden är klara. En svårighet är att fastställa fastighetsbeteckningarna i Arentorp.

Paraplyorganisationen
- Telia blir kommunikationsoperatör(KO).
- Telia eller Alltele blir tjänsteleverantör.

Publicerad: lördag 22 september 2012

Sammanfattning Styrelsemöte #19 den 2012-08-26

- Vi arbetar med dragningen av fibern för att se hur den berör respektive markägare. Arbetet är omfattande så avsikten är att färdigställa område för område och aktivera de områdesanvariga efter hand.
- Vi beslutar att skaffa en medarbetareförsäkring.

Paraplyorganisationen

- KO-upphandlingen är fortfarande ej klar. Nästa möte den 4 september. Den 5 september hålls ett samrådsmöte. Ansvarsförsäkringen diskuteras fortfarande.

Extrastämma

- Styrelsen avser att föreslå ett tak på faktureringen på 18.000 kr och att faktureringen av medlemmarna ska ske i tre steg:
1) 10.000 kr. Förfallodag 15/10 2012
2) 3.000 - 5.000 kr. Förfallodag 1/1 - 31/3 2013
3) 1.000 - 5.000 kr. Vid behov.

- Vi gör en mötesordning och skickar ut kallelsen till medlemmarna.

Publicerad: måndag 03 september 2012