Senaste Sviber nyheter

Nyhetsarkivet

Nyheter

Sammanfattning Styrelsemöte #17 den 2012-06-06

- Föreningen kommer att ha ett möte den 28 juni kl 19 i Arentorps föreningshus med de områdesansvariga för att stämma av så att organisationen är klar inför starten av grävningsarbetet.

- Föreningen behöver ytterligare en extrastämma så att medlemmarna kan godkänna att grävningsarbetet påbörjas och att medlemmarna faktureras avgiften för projektet.

Publicerad: söndag 10 juni 2012

Kedumsbladet NR 2 2012

Kopia av artikeln, publicerad i Kedumsbladet NR 2 2012

För den som inte hört det förut kan vi berätta att vi nu har skrivit på samarbetsavtalet med VaraNet, vilket är ett stort steg framåt i processen att erbjuda fiber till alla på landsbygden. Vi är också klara med projektering nummer två, bortsett från Arentorps tätort.

Den gladaste nyheten av alla är dock att vi blivit beviljade det så kallade kanalisationsstödet vilket kommer att täcka ungefär en tredjedel av investeringskostnaden.

Mycket arbete återstår dock och ju fler som hjälper till desto snabbare kommer vi framåt. I dagsläget räknar vi med att kunna sätta spaden i marken i början av hösten. Före det ska dock alla markavtal förstås vara klara och vi behöver dela upp vårt område i ännu mindre delar för att få en så smidig och heltäckande organisation som möjligt.

Mindre delar innebär att vi behöver fler områdesansvariga. Att vara områdesansvarig innebär helt enkelt att vara en länk mellan styrelsen och hushållen/företagen i det tilldelade området och föra information åt båda hållen. Känner du dig manad att hjälpa till – hör av dig snarast till någon i styrelsen.

Vi är också glada att äntligen kunna öppna vår hemsida den 1 juni. www.sviber.se

Där kommer sammandrag från styrelsemöten och andra möten att presenteras tillsammans med övriga nyheter. Där finns även en kalender som kommer att fyllas med aktuella händelser. Håll gärna koll där!

Vi vill också passa på att uppmana alla er som ännu inte bestämt er – bestäm er snart! Kalkylen beräknas på antal fastigheter och förändras förstås när det tillkommer fler. Siffrorna kan gå både uppåt och nedåt
beroende på var i området fastigheterna ligger.

En trevlig sommar önskar vi i styrelsen alla medlemmar och blivande medlemmar!

Vid pennan
Jeanette Ekström

Publicerad: tisdag 05 juni 2012

Sammanfattning, extrastämma den 23 maj 2012

Beslut om att ändra föreningens stadgar

Vid årsmötet 2012 fattades ett beslut om förändrade stadgar. För att de nya stadgarna ska bli giltiga måste beslutet bekräftas vid en extrastämma.

Stämman beslöt att fastställa de nya stadgarna.

Beslut om arvode till styrelsemedlemmar, revisorer samt valberedning

Tanken är att en arvodering ska göra det lättare att rekrytera och behålla styrelseledamöter. Årsmötet 2012 beslutade att ge uppdraget att ta fram ett förslag till en grupp bestående av föreningens revisorer Karl-Gustav Johansson och Nils-Erik Berntsson, föreningens sammankallande till valberedningen Marie-Louise Andersson samt föreningens ordförande Jeanette Ekström.

Karl-Gustav Johansson gick igenom förslaget till arvodering:

Fasta arvoden utgår till ordförande, kassör och sekreterare med 2000 kr per år vardera. Revisorerna får 500 kr per år vardera.

Rörliga arvoden utgår till styrelsemedlemmar som får 200 kr per styrelsemöte, per möte i paraplyorganisationen och per av styrelsen beslutade möten.

Resor till/från ovan nämnda möten arvoderas med 18,50 kr per mil.

Ansökan om arvoden för möten och resor ska rapporteras på en speciell blankett som föreningens revisorer ska ta fram.

Sociala avgifter tillkommer på arvodena. Preliminärt blir kostnaden för föreningen 15.000 kr per år.

Stämman beslutade att godkänna förslaget till arvodering.

En fråga om arvodena ska indexeras togs upp av mötet. Stämman fann dock att arvoderingen behöver utvärderas innan en permanent ordning införs.

Publicerad: söndag 03 juni 2012